อัตราผลตอบแทนในการลงทุน 2563

อัตราผลตอบแทนในการลงทุน 2563

อัตราผลตอบแทนในการลงทุน 2563
  AREA แถลง ฉบับที่ 110/2563: วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 sopon@area.co.th 

            อัตราผลตอบแทนในการลงทุน พ.ศ.2563 ที่จัดทำโดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยออกแล้ว สามารถนำไปใช้ได้เลย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย แถลงว่าอัตราผลตอบแทนในการลงทุน พ.ศ.2563 ออกแล้ว ตามรายการข้างท้ายนี้

สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆในปี 2562

            สำหรับรายละเอียดในการจัดทำสามารถดูได้ตามเว็บไซต์นี้: https://www.thaiappraisal.org/thai/standard/standard10.php

            อนึ่งคณะทำงานกำหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุน ในปี 2563 ประกอบด้วย

1. อ.วสันต์ คงจันทร์                   ประธานคณะทำงาน
                                            กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์
2. คุณธนินทร์ นนนที                  กรรมการมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
                                            กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
3. คุณไพโรจน์ บุญจันทร์              ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.น้อมจิตต์ อินคอร์ปอเรชั่น
4. คุณริษิณี สาริกบุตร                 ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ บจก.ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์
5. คุณพรเทพ ศรีนฤหล้า              กรรมการมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
                                            CEO, Syncate Co., Ltd. เจ้าของ Omni Tower
6. คุณสุทธินันต์ จิยะอมรเดช         ผู้อำนวยการสำนักบริหารสินทรัพย์ องค์การคลังสินค้า
7. อ.สุรพงษ์ ตรีสุกล                   รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
8. อ.เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์               กรรมการมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

 
 
 
 
 
 ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

 • รัก
  20
 • ฮ่าฮ่า
  15
 • ว้าว
  9
 • เศร้า
  32